Joel Lööw

Teknik, arbetsmiljö och gruvor

27 september 2018

Ett nytt projekt: STRIM SAFE

Idag håller jag en kort presentation på SIP STRIM:s programdagar. Presentationen handlar om vårt nya projekt: Strategier och indikatorer för gruvsäkerhet, som vi förkortat till STRIM SAFE efter det engelska namnet (Strategies and Indicators for Mine Safety).

Projektet det genomförs av mig, Magnus Nygren och Jan Johansson tillsammans med våra projektparter:1

Bakgrunden till vår studie är att gruvindustrin, både nationellt och globalt, sett en betydande förbättring de senaste 30 åren i form av minskade antal olycksfall. Jämför man med t.ex. 80-talet möts man i gruvindustrin idag av en väldigt annorlunda bild än den som rådde då.

Motivet till vår studie är egentligen två observationer. För det första så har vi inte kunnat hitta någon studie som mer konkret undersöker vad gruvföretagen faktiskt gjort för att minska antalet olycksfall i industrin. För det andra så har den förbättringshastighet vad gäller minskandet antalet olycksfall stannat av på senare år. Det finns alltså ett behov av att dels konstaterat vad som fungerat, och dels att sprida dessa lärdomar så att gruvindustrin verkligen kan nå sin nollvision.

Syftet med vårt projekt är just detta. Vi vill titta på de goda exempel vi vet finns i industrin och lära oss från dessa: Vad är det man har gjort för att lyckas minska antalet olycksfall? Baserat på dessa lärdomar vill vi ta fram arbetssätt, strategier och indikatorer som kan bidra till att göra gruvindustrin säkrare och mer attraktiv.

Vårt projekt har tre huvudsakliga fokusområden. Det första är att göra en kvantitativ kartläggning av nationella och internationella gruvföretag för att hitta de goda exemplen. Detta gör vi genom att kolla på statistiksammanställningar, arbetsmiljöpolicys, beskrivningar av säkerhetsprogram och resultatet av enkätundersökningar.

Med detta gjort, med de goda exemplen identifierade, går vi vidare till det andra steget i vilket vi kvalitativt undersöker de goda exemplen. Vi besöker de gruvor, arbetsplatser osv. där man t.ex. har sett viktiga förbättringar och försöker fastställa vad det är som bidragit till förbättringarna. Det är detta vi sedan summerar i form av strategier och indikatorer.

Det tredje steget är egentligen konstant pågående och handlar om att dela med oss av våra resultat och hitta sätt att ta dem i användning.

Vi startade detta projekt i höst så ännu har vi inte speciellt mycket att rapportera. Det vi gör nu är att vi kontaktar projektparterna och samlar in statistik, enkäter, dokument osv. Vi etablerar även nya och internationella kontakter för detta ändamål.

Det vi också har gjort är att starta en blogg/hemsida. Denna kommer inom kort finnas tillgänglig på . På den kommer vi löpande dela med oss av forskningsprocessen och resultat. Förhoppningsvis på ett sätt som är lite mer intressant än vanliga forskningsrapporter. Vi hoppas även att på detta sätt kunna få feedback från intresserade. Så, håll ögonen öppna.

Som jag nämnde jobbar vi just nu med den första, kvantitativa datainsamlingen, där vi försöker få tag i statistiksammanställningar, enkätresultat, arbetsmiljöpolicys och säkerhetsprogrambeskrivningar.

Med hjälp av detta material är det tänkt att vi identifierar de goda exemplen. Sedan, med start nästa år, påbörjar vi fältstudierna.

Förhoppningsvis kommer vi snart ha mer allt resultera, både här och på vår nya hemsida.

Noter

Detta inlägg uppdaterades den 30 december 2018.

  1. Vi har även andra företag och organisationer som på olika sätt är med i studien, men dessa 7 är de som står med på ansökan. 

GitHub ResearchGate LinkedIn